Ακτινοπροστασία ασθενών

Η Ακτινοπροστασία ("Κανονισμός Ακτινοπροστασίας", ΦΕΚ 216/Β/6-3-2001) περικλείει όλες εκείνες τις ενέργειες και διαδικασίες οι οποίες, αφενός διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας (αναγκαία δόση για καταστροφή του καρκινικού ιστού) ή της διάγνωσης (αναγκαία δόση για την σαφή και ευκρινή απεικόνιση) και αφετέρου διασφαλίζουν ότι η απορροφούμενη δόση από τους εκτιθέμενους υγιείς ιστούς είναι η ελάχιστη δυνατή.

Αυτό επιτυγχάνεται πρακτικά με

  • σχεδιασμό κατάλληλων θωρακίσεων
  • εφαρμογή γραπτών πρωτοκόλλων που αφορούν ελέγχους ποιότητας συστημάτων αλλά και μέτρα πρόληψης /αντιμετώπισης ακτινικών ατυχημάτων
  • εφαρμογή βελτιστοποιημένων ιατρικών πρωτοκόλλων
  • προμήθεια κατάλληλου αντιπροστατευτικού εξοπλισμού
  • εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού

Στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας που περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των παραπάνω διαδικασιών.