Πρόκειται για διεθνή συνεργασία όπου συμμετέχουν τα εξής κέντρα:
α) Institut Lumière Matière UMR5306 CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, France,

β) Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

γ) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών δ) Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε τα απεικονιστικά πειράματα σε επίμυες στον Μαγνητικό Τομογράφο και είμαστε υπεύθυνοι για την ανάλυση και ερμηνεία των σχετικών δεδομένων. 

Ο σκοπός της πρώτης μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητα απεικόνισης των νανοσωματιδίων AGuIX® με δύο διαφορετικές τεχνικές, τη Μαγνητική Τομογραφία και το PET σε φυσιολογικά πειραματόζωα. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν πως λόγω των διαφορετικών μορίων σηματοδότησης (γαδολίνιο, Ga-68) τα νανοσωματίδια AGuIX® επιτρέπουν απεικόνιση με χρήση δύο διαφορετικών συμπληρωματικών τεχνικών, της Μαγνητικής Τομογραφίας του 68Ga-PET, σε φυσιολογικά πειραματόζωα.
Η επόμενη φάση της ερευνητικής εργασίας είναι η αξιολόγηση των ιδιοτήτων στόχευσης όγκων των ιδίων νανοσωματιδίων. Τα πειράματα γίνονται σε πειραματόζωα όπου έχουν εμφυτευθεί U87MG κύτταρα γλοιοβλαστώματος. Χρησιμοποιούνται για τη στόχευση νανοσωματίδια AGuIX® συζευγμένα με cRGD κυκλικό πολυπεπτίδιο. Οι ex vivo μελέτες βιοκατανομής έχουν ολοκληρωθεί. Οι in vivo πειραματικές MRI μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη στο 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας.