1. Κουλουλίας Βασίλειος: «Συνδυασμός disodium pamidronate και τοπικής
ακτινοθεραπείας για οστικές μεταστάσεις: τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, κλινική
εκτίμηση‐αποτελέσματα».
Τριμελής Επιτροπή.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 29/4/1998. Ημερομηνία παρουσίασης: 26/6/2004.
Βαθμός: «Άριστα».
 
2. Βασιλειάδη Ελένη: «Σύγχρονες ακτινολογικές μέθοδοι απεικόνισης των
κενοτοπιωδών εμφράκτων. Ακτινολογική διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας,
συσχέτιση με την κλινική εκδήλωση και την έκβαση της νόσου».
Τριμελής Επιτροπή.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 20/2/2002. Ημερομηνία παρουσίασης: 9/3/2006.
Βαθμός: «Άριστα».
 
3. Σκιαδάς Βασίλειος: «Διακολπικό υπερηχογράφημμα μετά ενδοφλέβιο έγχυση
σκιαγραφικού μέσου σε ασθενείς με πάχυνση του ενδομητρίου».
Τριμελής Επιτροπή.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/1/2003. Ημερομηνία παρουσίασης: 31/10/2008.
Βαθμός: «Άριστα».
 
4. Σαββοπούλου Βασιλική: «Απεικόνιση του φυσιολογικού μυελού των οστών και των
εκφυλιστικών αλλοιώσεων των επιφυσιακών πλακών των οσφυικών σπονδύλων με
δυναμική μαγνητική τομογραφία (ΜΤ)».
Τριμελής επιτροπή.
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 16/6/2004. Ημερομηνία παρουσίασης: 21/7/2010.
Βαθμός: «Άριστα».
 
5. Γκίκα Αποστολία: «Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις σε ασθενείς με ιδιοπαθή διατατική
μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΚ) – συσχέτιση με την στεφανιαία εφεδρεία».
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 23/4/2004. Ημερομηνία παρουσίασης: 4/7/2012.
Τριμελής Επιτροπή. Βαθμός: «Άριστα».
 
6. Ρήγας Γρηγόριος: «Τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού με Μαγνητική
Τομογραφία, συμπεριλαμβανομένης απεικόνισης διάχυσης: Συσχέτιση με χειρουργικά
ευρήματα».
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 6/6/2013 (σε εξέλιξη).
 
7. Φονταρά Σοφία: «Αξία της απεικόνισης βαρύτητας διάχυσης (DWI) στο πολλαπλό
μυέλωμα με διάχυτο πρότυπο προσβολής: Συσχέτιση του φαινομενικού συντελεστή
διάχυσης (ADC) με το ποσοστό διήθησης του οστικού μυελού και τη θεραπευτική
απόκριση»
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 6/6/2013 (σε εξέλιξη).
 
8. Μπουργιώτη Χάρις: «Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητικη
εκτίμηση του πρώιμου διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας».
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/6/2007. Ημερομηνία παρουσίασης: 18/6/2014.
Βαθμός: «Άριστα».
 
9. Ζορμπαλά Αλεξάνδρα: «Υπερηχοτομογραφική μελέτη της διατασιμότητας της
ανιούσας αορτής και του πάχους του μέσου χιτώνα της καρωτίδας, ως δεικτών
πρώιμης αθηροσκλήρωσης, σε ασθενείς με HIV-λοίμωξη»
Περατωθείσα 2014.
 
10. Χατούπης Κωνσταντίνος: «Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητική
σταδιοποίηση του καρκίνου του ενδομητρίου».
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/6/2007. Ημερομηνία παρουσίασης: 15/12/2016.
 
11. Ματσαρίδης Δημήτριος - Κώστας: «Συσχέτιση ευρημάτων δυναμικής μαγνητικής
τομογραφίας με παράγοντες βαρύτητας και πρόγνωσης της νόσου σε ασθενείς με
πολλαπλό μυέλωμα: συσχέτιση με παράγοντες αγγειογένεσης».
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 20/4/2011. Ημερομηνία παρουσίασης: 30/10/2018.
Βαθμός: «Άριστα».